NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng TreeList Checkbox trên C# winform

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng TreeList Checkbox trên C# winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3132 08:43:04, 12/06/2023DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn cách sử dụng Treelist với Checkbox trên Devepxress lập trình C#, Winform.

[DEVEXPRESS] How to use TreeList with Checkbox in C# Winform

Dưới đây, là hình ảnh demo ứng dụng:

tree_list_checkbox

Ở ví dụ, mình sẻ hiển thị danh sách đơn vị hành chính của nước Việt Nam, và khi chúng ta check một tỉnh thành, nó sẽ chọn hết tất cả các nhánh con của nó.

Chi tiết, các bạn có thể tham khảo video dưới đây:

Source code c#:

using DevExpress.XtraEditors;
using DevExpress.XtraTreeList.Nodes;
using DevExpress.XtraTreeList;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

using Newtonsoft.Json;
using System.IO;

namespace TreeListCheckBox
{
  public partial class FrmTreeQuyHoach : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    
    public FrmTreeQuyHoach()
    {
      InitializeComponent();
      treeQuyHoach.GetStateImage += TreeQuyHoach_GetStateImage;    
      treeQuyHoach.AfterCheckNode += treeList1_AfterCheckNode;
      // treeQuyHoach.DoubleClick += TreeQuyHoach_DoubleClick;
      
    }

    private void TreeQuyHoach_DoubleClick(object sender, EventArgs e)
    {
      TreeList tree = sender as TreeList;
      TreeListHitInfo hi = tree.CalcHitInfo(tree.PointToClient(Control.MousePosition));
      if (hi.Node != null)
      {
        hi.Node.Checked = !hi.Node.Checked;

        SetChildNodesCheckedState(hi.Node, hi.Node.CheckState);
      }
    }

   

    private void SetChildNodesCheckedState(TreeListNode parentNode, CheckState checkedState)
    {
      foreach (TreeListNode childNode in parentNode.Nodes)
      {
        childNode.Checked = checkedState == CheckState.Checked;

        if (childNode.HasChildren)
        {
          SetChildNodesCheckedState(childNode, checkedState); 
        }
      }
    }

   

    private void treeList1_AfterCheckNode(object sender, DevExpress.XtraTreeList.NodeEventArgs e)
    {
      SetChildNodesCheckedState(e.Node, e.Node.CheckState);
    }

    private void TreeQuyHoach_GetStateImage(object sender, DevExpress.XtraTreeList.GetStateImageEventArgs e)
    {
      e.NodeImageIndex = e.Node.Level;
    }

    private void FrmTreeQuyHoach_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      LoadDataToTreeView();

    }
    

    private void LoadDataToTreeView()
    {
      var jdata = File.ReadAllText("DVHC-data.json");
      var data = JsonConvert.DeserializeObject<List<DVHC>>(jdata);
      treeQuyHoach.KeyFieldName = "id";
      treeQuyHoach.ParentFieldName = "parent_id";
      treeQuyHoach.DataSource = data;
      // treeQuyHoach.ExpandAll();
      treeQuyHoach.ExpandToLevel(0);
      treeQuyHoach.OptionsView.ShowTreeLines = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True;
      treeQuyHoach.Appearance.FocusedCell.BackColor = SystemColors.Highlight;
      treeQuyHoach.Appearance.FocusedCell.ForeColor = SystemColors.HighlightText;
      treeQuyHoach.OptionsView.ShowCheckBoxes = true;
      
      treeQuyHoach.CustomDrawNodeCheckBox += treeList_CustomDrawNodeCheckBox;
     
    }

    public class DVHC
    {
      public string id { get; set; }
      public string parent_id { get; set; }
      public string name { get; set; }

    }

    void treeList_CustomDrawNodeCheckBox(object sender, CustomDrawNodeCheckBoxEventArgs e)
    {
      var d = e.Bounds;

      if (e.Info.CheckState == CheckState.Checked)
      {
        
        e.Cache.DrawImage(Properties.Resources.check_box, new Rectangle(e.Bounds.X, e.Bounds.Y, 18, 18));
      }
      else
      {
        e.Cache.DrawImage(Properties.Resources.check_box_empty, new Rectangle(e.Bounds.X, e.Bounds.Y, 18, 18));
      }

     
      e.Handled = true;
 
      //if (e.Node.HasChildren)
      //{
      //  int x2 = e.Bounds.Left + treeQuyHoach.ViewInfo.RC.LevelWidth / 2;
      //  int y2 = e.Bounds.Top + e.Bounds.Height / 2;
      //  int h2 = e.Bounds.Height / 2 + 1;
      //  Rectangle r1 = new Rectangle(e.Bounds.Left, y2, e.Bounds.Width, 1);
      //  Rectangle r2 = new Rectangle(x2, y2, 1, h2);
      //  Brush brush = treeQuyHoach.ViewInfo.RC.TreeLineBrush == null ? Brushes.Transparent : treeQuyHoach.ViewInfo.RC.TreeLineBrush;
      //  e.Graphics.FillRectangle(brush, r1);
      //  if (e.Node.Expanded)
      //  {
      //    e.Graphics.FillRectangle(brush, r2);
      //  }
      //  e.Handled = true;
      //}
    }

    private void btnRefresh_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      LoadDataToTreeView();
    }

    private void simpleButton1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      List<object> checkedNodes = new List<object>();
      foreach (TreeListNode node in treeQuyHoach.Nodes)
      {
        if (node.CheckState == CheckState.Checked)
        {
          checkedNodes.Add(node.GetValue("name"));
        }
        CheckChildNodes(node, checkedNodes);
      }

      // Use the checkedNodes list as needed

      var message = string.Join(",", checkedNodes);
      MessageBox.Show(message);
    }

    private void CheckChildNodes(TreeListNode node, List<object> checkedNodes)
    {
      foreach (TreeListNode childNode in node.Nodes)
      {
        if (childNode.CheckState == CheckState.Checked)
        {
          checkedNodes.Add(childNode.GetValue("name"));
          //checkedNodes.Add(childNode.GetValue("id")); id, code, parent_id, name lấy gì thì truyền vào đó
        }
        CheckChildNodes(childNode, checkedNodes);
      }
    }
  }


 }

Ở ví dụ, các bạn có thể thay đổi icon check và unchecked trên treelist như video mình demo.

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng TreeList Checkbox trên C# winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3132 08:43:04, 12/06/2023DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.