NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn tìm kiếm không dấu tiếng việt auto filter trên GridView

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn tìm kiếm không dấu tiếng việt auto filter trên GridView
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 12834 10:16:58, 10/08/2018DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách tìm kiếm không dấu tiếng việt trên Auto Filter GridView của Devexpress C#.

[DEVEXPRESS] SEARCH UNICODE IN AUTO FILTER GRIDVIEW

Mình ví dụ: bảng có một GridView chứa danh sách các nhân viên.

Và khi bạn tìm kiếm tên nhân viên có bắt đầu bằng chữ "Nguyễn" thì nó tìm thấy, nhưng mình muốn để đây là khi người dùng nhập vào.

chữ "nguyen" hay "Nguyên" cũng đều tìm được họ bắt đầu bằng chữ Nguyễn của các nhân viên.

Và khi tìm kiếm được thì chúng ta phải tô màu hightlight cho kết quả, và câu hỏi đặt ra ở đây là khi mình gõ chữ "nguyen", thì GridView sẽ tự động Hightlight chữ "Nguyễn".

Các bạn xem demo tìm kiếm không dấu ở hình bên dưới nhé:

tìm kiếm không dấu gridview devexpress

Để filter không dấu các bạn cần phải custom GridView của Devexpress lại.

Các bạn tạo một class Non_Unicode_GridView.cs với source code c# bên dưới:

using DevExpress.Data.Filtering;
using DevExpress.XtraGrid;
using DevExpress.XtraGrid.Columns;
using DevExpress.XtraGrid.Registrator;
using DevExpress.XtraGrid.Views.Base;
using DevExpress.XtraGrid.Views.Grid;
using DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.Drawing;
using DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.ViewInfo;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Globalization;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace AutoFilterNonUnicode
{
  [ToolboxItem(true)]
  public class NonUnicode_GridView : GridControl
  {
    protected override BaseView CreateDefaultView()
    {
      MyGridView view = CreateView("NonUnicode_GridView") as MyGridView;
      return view;
    }
    protected override void RegisterAvailableViewsCore(InfoCollection collection)
    {
      base.RegisterAvailableViewsCore(collection);
      collection.Add(new MyGridViewInfoRegistrator());
    }
  }

  public class MyGridViewInfoRegistrator : GridInfoRegistrator
  {
    public override string ViewName { get { return "NonUnicode_GridView"; } }
    public override BaseView CreateView(GridControl grid) { return new MyGridView(grid as GridControl); }
  }  public class MyGridView : GridView
  {
    public MyGridView() : this(null)
    {
      this.CustomUnboundColumnData += MyGridView_CustomUnboundColumnData;
    }

    void MyGridView_CustomUnboundColumnData(object sender, CustomColumnDataEventArgs e)
    {
      if (e.Column.FieldName.Contains("Unb"))
      {
        string field = e.Column.FieldName.Substring(0, e.Column.FieldName.IndexOf("Unb"));
        string val = (e.Row as DataRowView)[field].ToString();
        string processedString = MyGridView.RemoveDiacritics(val, true);
        e.Value = val + processedString;
      }
    }

    protected override void RefreshVisibleColumnsList()
    {
      base.RefreshVisibleColumnsList();
      // add required unbound columns
      foreach (GridColumn column in VisibleColumns)
      {
        string name = column.FieldName + "Unb";
        GridColumn col = Columns.OfType().Where(c => c.FieldName == name).FirstOrDefault();
        if (col != null) continue;
        GridColumn unboundCol = Columns.AddField(column.FieldName + "Unb");
        unboundCol.UnboundType = DevExpress.Data.UnboundColumnType.String;
        column.FieldNameSortGroup = unboundCol.FieldName;
        column.OptionsFilter.FilterBySortField = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True;
      }
    }

    public MyGridView(DevExpress.XtraGrid.GridControl grid) : base(grid) { }

    protected override string ViewName { get { return "NonUnicode_GridView"; } }

    public static IEnumerable RemoveDiacriticsEnum(string src, bool compatNorm, Func<char, char> customFolding)
    {
      foreach (char c in src.Normalize(compatNorm ? NormalizationForm.FormKD : NormalizationForm.FormD))
        switch (CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory(c))
        {
          case UnicodeCategory.NonSpacingMark:
          case UnicodeCategory.SpacingCombiningMark:
          case UnicodeCategory.EnclosingMark:
            //do nothing
            break;
          default:
            yield return customFolding(c);
            break;
        }
    }
    public static IEnumerable RemoveDiacriticsEnum(string src, bool compatNorm)
    {
      return RemoveDiacritics(src, compatNorm, c => c);
    }
    public static string RemoveDiacritics(string src, bool compatNorm, Func<char, char> customFolding)
    {
      StringBuilder sb = new StringBuilder();
      foreach (char c in RemoveDiacriticsEnum(src, compatNorm, customFolding))
        sb.Append(c);
      return sb.ToString();
    }
    public static string RemoveDiacritics(string src, bool compatNorm)
    {
      return RemoveDiacritics(src, compatNorm, c => c);
    }

    protected override ColumnFilterInfo CreateFilterRowInfo(GridColumn column, object _value)
    {
      string strVal = _value == null ? null : _value.ToString();
      if (_value == null || strVal == string.Empty) return ColumnFilterInfo.Empty;
      strVal = MyGridView.RemoveDiacritics(strVal, true);
      AutoFilterCondition condition = ResolveAutoFilterCondition(column);
      CriteriaOperator op = CreateAutoFilterCriterion(column, condition, _value, strVal);
      return new ColumnFilterInfo(ColumnFilterType.AutoFilter, _value, op, string.Empty);
    }


  }

}

2. Hướng dẫn highlight cho autofilter GridView

private void myGridView1_CustomDrawCell(object sender, DevExpress.XtraGrid.Views.Base.RowCellCustomDrawEventArgs e)
    {
      MyGridView view = (MyGridView)sender;
      if (!view.OptionsView.ShowAutoFilterRow || !view.IsDataRow(e.RowHandle))
        return;

      string filterCellText = view.GetRowCellDisplayText(GridControl.AutoFilterRowHandle, e.Column);      if (String.IsNullOrEmpty(filterCellText))
        return;

      string temp = MyGridView.RemoveDiacritics(e.DisplayText, true);
      int filterTextIndex = temp.IndexOf(filterCellText, StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase);
      if (filterTextIndex == -1)
        return;

      XPaint.Graphics.DrawMultiColorString(e.Cache, e.Bounds, e.DisplayText, filterCellText, e.Appearance, Color.Black, Color.Gold, false, filterTextIndex);
      e.Handled = true;
    }

HAPPY CODING heart

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn tìm kiếm không dấu tiếng việt auto filter trên GridView
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 12834 10:16:58, 10/08/2018DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.