NEWS

[C#] Hướng dẫn Supend and Resume Process ID in Winform

[C#] Hướng dẫn Supend and Resume Process ID in Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1755 19:35:02, 11/12/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn trẻ, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn cách Supend và Resume một tiến trình Process trên C#, Winform.

[C#] How to Supend and Resume Process winform

Khi một ứng dụng đang chạy, bạn muốn tạm dừng ứng dụng đó. 

Giao diện demo ứng dụng:

supend_process_csharp

Như video ở bên dưới, các bạn thấy khi mình supend process qua Process ID (PID), các bạn có thể tìm bằng cách sử dụng TaskManager.

Video demo ứng dụng C#:

Nếu ứng dụng đó đang chạy một thread gì đó để kiểm tra hay kết nối gì khi mình bấm supend thì ứng dụng đó sẽ tạm dừng ngay. 

Và bấm vào nút Resume để nó hoạt động trở lại.

Source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Dynamic;
using System.Linq;
using System.Management;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement;

namespace SuppendResumePID
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    [Flags]
    public enum ThreadAccess : int
    {
      TERMINATE = (0x0001),
      SUSPEND_RESUME = (0x0002),
      GET_CONTEXT = (0x0008),
      SET_CONTEXT = (0x0010),
      SET_INFORMATION = (0x0020),
      QUERY_INFORMATION = (0x0040),
      SET_THREAD_TOKEN = (0x0080),
      IMPERSONATE = (0x0100),
      DIRECT_IMPERSONATION = (0x0200)
    }

    [DllImport("kernel32.dll")]
    static extern IntPtr OpenThread(ThreadAccess dwDesiredAccess, bool bInheritHandle, uint dwThreadId);
    [DllImport("kernel32.dll")]
    static extern uint SuspendThread(IntPtr hThread);
    [DllImport("kernel32.dll")]
    static extern int ResumeThread(IntPtr hThread);
    [DllImport("kernel32", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
    static extern bool CloseHandle(IntPtr handle);
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private void SuspendProcess(int pid)
    {
      var process = Process.GetProcessById(pid); // throws exception if process does not exist

      foreach (ProcessThread pT in process.Threads)
      {
        IntPtr pOpenThread = OpenThread(ThreadAccess.SUSPEND_RESUME, false, (uint)pT.Id);

        if (pOpenThread == IntPtr.Zero)
        {
          continue;
        }

        SuspendThread(pOpenThread);

        CloseHandle(pOpenThread);
      }
    }

    private void ResumeProcess(int pid)
    {
      var process = Process.GetProcessById(pid);

      if (process.ProcessName == string.Empty)
        return;

      foreach (ProcessThread pT in process.Threads)
      {
        IntPtr pOpenThread = OpenThread(ThreadAccess.SUSPEND_RESUME, false, (uint)pT.Id);

        if (pOpenThread == IntPtr.Zero)
        {
          continue;
        }

        var suspendCount = 0;
        do
        {
          suspendCount = ResumeThread(pOpenThread);
        } while (suspendCount > 0);

        CloseHandle(pOpenThread);
      }
    }

    private void btn_Suppend_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var pid = Convert.ToInt32(txtPID.Text);
      SuspendProcess(pid);
    }

    private void btnResume_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var pid = Convert.ToInt32(txtPID.Text);
      ResumeProcess(pid);
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn Supend and Resume Process ID in Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1755 19:35:02, 11/12/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.