NEWS

[C#] Chia sẽ class convert DataTable to List và convet List sang DataTable

[C#] Chia sẽ class convert DataTable to List<T> và convet List<T> sang DataTable
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10981 08:03:53, 21/04/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn hàm convert dữ liệu data DataTable to List<T> và ngược lại, chuyển Một Datarow thành một Object.

 1. Convert List<T> sang một DataTable
 public DataTable ConvertListOjbectToDataTable<T>(List<T> objectClass, string table_name = "Table" )
{
  DataTable dt = new DataTable();
  try
  {
    dt.TableName = table_name;

    foreach (PropertyInfo property in objectClass[0].GetType().GetProperties())
    {
      dt.Columns.Add(new DataColumn(property.Name, property.PropertyType));
    }

    foreach (var vehicle in objectClass)
    {
      DataRow newRow = dt.NewRow();
      foreach (PropertyInfo property in vehicle.GetType().GetProperties())
      {
        newRow[property.Name] = vehicle.GetType().GetProperty(property.Name).GetValue(vehicle, null);
      }
      dt.Rows.Add(newRow);
    }
    return dt;
  }
  catch (Exception ex)
  {
    Console.WriteLine(ex.ToString());
    return null;
  }
}

2. Convert DataTable to List<T>

public List<T> ConvertToList<T>(DataTable dt)
{
  var columnNames = dt.Columns.Cast<DataColumn>()
      .Select(c => c.ColumnName)
      .ToList();
  var properties = typeof(T).GetProperties();
  return dt.AsEnumerable().Select(row =>
  {
    var objT = Activator.CreateInstance<T>();
    foreach (var pro in properties)
    {
      if (columnNames.Contains(pro.Name))
      {
         PropertyInfo pI = objT.GetType().GetProperty(pro.Name);
         pro.SetValue(objT, row[pro.Name] == DBNull.Value ? null : Convert.ChangeType(row[pro.Name], pI.PropertyType));
      }
    }
    return objT;
  }).ToList();
}

3. Convert một DataRow => Object T

private static List<T> ConvertDataTable<T>(DataTable dt) 
{ 
  List<T> data = new List<T>(); 
  foreach (DataRow row in dt.Rows) 
  { 
    T item = GetItem<T>(row); 
    data.Add(item); 
  } 
  return data; 
} 
private static T GetItem<T>(DataRow dr) 
{ 
  Type temp = typeof(T); 
  T obj = Activator.CreateInstance<T>(); 
 
  foreach (DataColumn column in dr.Table.Columns) 
  { 
    foreach (PropertyInfo pro in temp.GetProperties()) 
    { 
      if (pro.Name == column.ColumnName) 
        pro.SetValue(obj, dr[column.ColumnName], null); 
      else 
        continue; 
    } 
  } 
  return obj; 
} 

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Chia sẽ class convert DataTable to List<T> và convet List<T> sang DataTable
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10981 08:03:53, 21/04/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.