NEWS

[C#] Hướng dẫn tạo Form Đăng nhập kết nối cơ sở dữ liệu Sql server winform

[C#] Hướng dẫn tạo Form Đăng nhập kết nối cơ sở dữ liệu Sql server winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 16689 14:27:49, 17/07/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách tạo form đăng nhập Login Form sqlserver trên lập trình C#, Winform.

[C#] Login Form sqlserver step by step

Dưới đây là giao diện mình thiết kế form login sử dụng thư viện Guna2 Framework.

login_form_csharp

Để cài đặt thư viện Guna 2 Framework, các bạn có thể tìm kiếm trên website laptrinhvb.net nhé.

Trong bài viết, cung cấp cho các bạn các kỷ thuật như sau:

 1. Kết nối cơ sở dữ liệu Sqlserver sử dụng thư viện Dapper
 2. Sử dụng Guna2 Framework thiết kế form hiện đại
 3. Ghi nhớ đăng nhập
 4. Mã hóa md5 khi lưu trữ thông tin login

Chi tiết các bạn có thể xem video hướng dẫn từng bước:

Source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace LoginDemo
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      guna2ShadowForm1.SetShadowForm(this);
      this.Load += Form1_Load;
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      this.BeginInvoke(new Action(() =>
      {
        //if (string.IsNullOrEmpty(Properties.Settings.Default.username))
        //{
          txtUsername.Text = Properties.Settings.Default.username;
          txtPassword.Text = Properties.Settings.Default.password;
        chkRemember.Checked = Properties.Settings.Default.isRemember;
        //}
      }));
      
    }

    private void btnLogin_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var username = txtUsername.Text.Trim();
      var password = txtPassword.Text.Trim();

      if (string.IsNullOrEmpty(username))
      {
        MessageBox.Show("Enter your username");
        txtUsername.Focus();
        return;
      }

      if (string.IsNullOrEmpty(password))
      {
        MessageBox.Show("Enter your my password");
        txtPassword.Focus();
        return;
      }

      var sql = $"select count(*) from tbl_users where username='{username}' and password='{GetMD5(password)}'";

      var isLogin = Convert.ToInt32(SQLHelper.ExecQuerySacalar(sql)) > 0 ? true : false;
      if (isLogin)
      {
        //MessageBox.Show("Login Successful!");
        if (chkRemember.Checked)
        {
          Properties.Settings.Default.username = username;
          Properties.Settings.Default.password = password;
          Properties.Settings.Default.isRemember = true;
          
          Properties.Settings.Default.Save();
          Properties.Settings.Default.Upgrade();
        }
        else
        {
          Properties.Settings.Default.username = "";
          Properties.Settings.Default.password = "";
          Properties.Settings.Default.isRemember = false;
          Properties.Settings.Default.Save();
          Properties.Settings.Default.Upgrade();
        }
       
        var frmMain = new FrmMain(username);
        frmMain.Show();
        this.Hide();
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Username or password wrong!");
      }

    }

    private String GetMD5(string txt)
    {
      String str = "";
      Byte[] buffer = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(txt);
      System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider md5 = new System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider();
      buffer = md5.ComputeHash(buffer);
      foreach (Byte b in buffer)
      {
        str += b.ToString("X2");
      }
      return str;
    }
  }
}

Thanks for watching!

PASS GIẢI NÉN: laptrinhvb.net

DOWNLOAD SOURCE

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn tạo Form Đăng nhập kết nối cơ sở dữ liệu Sql server winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 16689 14:27:49, 17/07/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.