NEWS

[VB.NET] Sercurity Winform with password - Yêu cầu nhập mật khẩu khi đóng form

[VB.NET] Sercurity Winform with password - Yêu cầu nhập mật khẩu khi đóng form
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 12657 08:30:42, 17/04/2017VB.NET   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách tạo một ứng dụng khi đóng form thì yêu cầu nhập mật khẩu vào. Nếu nhập đúng mật khẩu thì ứng dụng mới được tắt. Demo ứng dụng viết bằng VB.NET.

[VB.NET] Sercurity Winform with password - Yêu cầu nhập mật khẩu khi đóng form

Các bạn cũng đã thấy các ứng dụng, khi các bạn muốn bảo mật ứng dụng của mình đang chạy ở máy trạm của mình giống như chương trình quản lý tính tiền internet, nếu ở máy trạm người sử dụng đóng ứng dụng. Thì ứng dụng ở máy chủ sẽ không điều khiển được. 

Chính vì vậy, khi các máy trạm muốn đóng ứng dụng, thì cần phải biết mật khẩu để đóng ứng dụng. 

Ứng dụng này các bạn cũng thường thấy trong các chương trình: Remote VNC, Antivirus, ...

Dưới đây là giao diện demo bảo mật ứng dụng vb.net:

sercurity winform vb.net

- Để làm được công việc này, chúng ta viết hàm kiểm tra trong sự kiện form_closing.

- Khai báo 1 module flag = true, sẽ không cho đóng form.

Dưới đây là source code chương trình VB.NET

1. File Module1.vb

Module module1
  Public flag As Boolean = True
End Module

2. Form_1.vb (form main)

Public Class Form1
  Private Sub Form1_FormClosing(sender As Object, e As FormClosingEventArgs) Handles MyBase.FormClosing
    If (flag = True) Then
      Dim frm As New frm_password
      frm.ShowDialog()
      e.Cancel = flag
    Else
      Application.Exit()
    End If
  End Sub
End Class

3. Frm_password (Form nhập mật khẩu)

Public Class frm_password
  Private Sub btnXacnhan_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnXacnhan.Click

    If String.IsNullOrEmpty(txtPassword.Text) Then
      MessageBox.Show("Bạn chưa nhập mật khẩu!", "Thông Báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
    Else
      If txtPassword.Text = "admin" Then
        flag = False
        Application.Exit()
      Else
        MessageBox.Show("Mật khẩu không chính xác!", "Thông Báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
      End If
    End If
  End Sub
End Class

HAVE FUN :)

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[VB.NET] Sercurity Winform with password - Yêu cầu nhập mật khẩu khi đóng form
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 12657 08:30:42, 17/04/2017VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp