NEWS

[VB.NET] Kiểm tra địa chỉ email nhập vào Textbox sử dụng Regex

[VB.NET] Kiểm tra địa chỉ email nhập vào Textbox sử dụng Regex
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 14112 20:18:58, 29/11/2017VB.NET   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra địa chỉ email nhập vào có hợp lệ hay không, trong lập trình VB.NET.

Để kiểm tra địa chỉ Email nhập vào có hợp lệ hay không mình sẽ sử dụng Regex trong VB.NET để kiểm tra.

Nếu các bạn nào chưa có biết Regex là gì thì có thể tìm trên trang web laptrinhvb.net, để tìm hiểu nhé.

Dưới đây, mình chia sẽ hàm cho các bạn Validate Email thôi.

- Để sử Regex đầu tiên các bạn cần import thư viên Regex vào

Imports System.Text.RegularExpressions

- Tiếp đến mình sẽ viết một function validateEmail

Public Function validateEmail(emailAddress) As Boolean
    ' Dim email As New Regex("^(?[^@]+)@(?.+)$")
    Dim email As New Regex("([w-+]+(?:.[w-+]+)*@(?:[w-]+.)+[a-zA-Z]{2,7})")
    If email.IsMatch(emailAddress) Then
      Return True
    Else
      Return False
    End If
  End Function

- Và cuối cùng là gọi hàm vào khi Button Click

Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    If validateEmail(EmailTextBox.Text) = True Then
      MsgBox("Email hợp lệ!")
      'proceed and save email
    Else
      MsgBox("Email không hợp lệ")
       
    End If
End Sub

Các bạn có thể copy và sử dụng hàm này cho project của mình

Have Fun :)

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[VB.NET] Kiểm tra địa chỉ email nhập vào Textbox sử dụng Regex
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 14112 20:18:58, 29/11/2017VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp