NEWS

[VB.NET] Kiểm tra hai file text có trùng dữ liệu hay không (Check Difference two file)

[VB.NET] Kiểm tra hai file text có trùng dữ liệu hay không (Check Difference two file)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10969 14:42:07, 01/04/2017VB.NET   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách so sánh dữ liệu hai file text có giống nội dung với nhau hay không bằng ngôn ngữ lập trình VB.NET.

Tức là, chương trình sẽ kiểm tra dữ liệu 2 file text. 

Chương trình mình viết hỗ trợ realtime, nghĩa là khi một trong 2 file dữ liệu thay đổi, thì chương trình của chúng ta sẽ tự động đi kiểm tra.

Nếu 2 file dữ liệu khác nhau, thì chương trình sẽ xuất thông báo cho chúng ta biết dữ liệu bị sai, không trùng nhau.

Chương trình demo:

compare two file text vb.net

Source code bằng VB.NET

Imports System.IO
Imports System.Media
Imports System.Threading

Public Class Form1

  Private Function FileCompare(ByVal file1 As String, ByVal file2 As String) As Boolean
    Dim file1byte As Integer
    Dim file2byte As Integer
    Dim fs1 As FileStream
    Dim fs2 As FileStream
    If (file1 = file2) Then
      Return True
    End If
    Thread.Sleep(200)
    fs1 = New FileStream(file1, FileMode.Open)
    fs2 = New FileStream(file2, FileMode.Open)
    If (fs1.Length <> fs2.Length) Then
      fs1.Close()
      fs2.Close()
      Return False
    End If
    Do
      file1byte = fs1.ReadByte()
      file2byte = fs2.ReadByte()
    Loop While ((file1byte = file2byte) And (file1byte <> -1))
    fs1.Close()
    fs2.Close()

    Return ((file1byte - file2byte) = 0)
  End Function

  Private Sub btnStart_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnStart.Click
    btnStart.Enabled = False
    btnStop.Enabled = True
    fsw.IncludeSubdirectories = True
    fsw.NotifyFilter = NotifyFilters.FileName Or NotifyFilters.Size

    AddHandler fsw.Changed, AddressOf fsw_changed
    fsw.EnableRaisingEvents = True

  End Sub

  Private Sub fsw_changed(ByVal sender As Object, ByVal e As FileSystemEventArgs)
    'setLabelTxt("Monitoring: " & e.FullPath, Label2)
    Dim result As String
    Dim thoigian As String
    thoigian = System.DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy HH:mm:ss")
    If (FileCompare(txtFile1.Text, txtFile2.Text)) Then
      result = thoigian + " - Tình trạng: OK" + vbNewLine + rtfResult.Text
      setLabelTxt(result, rtfResult)
    Else
      result = thoigian + " - Tình trạng: FAIL" + vbNewLine + rtfResult.Text
      setLabelTxt(result, rtfResult)
      SystemSounds.Beep.Play()
    End If
  End Sub
  Public Shared Sub setLabelTxt(ByVal text As String, ByVal lbl As RichTextBox)
    If lbl.InvokeRequired Then
      lbl.Invoke(New setLabelTxtInvoker(AddressOf setLabelTxt), text, lbl)
    Else
      lbl.Text = text
    End If
  End Sub
  Public Delegate Sub setLabelTxtInvoker(ByVal text As String, ByVal lbl As RichTextBox)

  Private Sub Button3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button3.Click
    If opendialogResult.ShowDialog = DialogResult.OK Then
      Dim path As String = opendialogResult.FileName
      txtFile1.Text = path
    End If
  End Sub

  Private Sub Button4_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button4.Click
    If opendialogResult.ShowDialog = DialogResult.OK Then
      Dim path As String = opendialogResult.FileName
      txtFile2.Text = path
    End If
  End Sub

  Private Sub btnStop_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnStop.Click
    btnStart.Enabled = True
    btnStop.Enabled = False
    fsw.EnableRaisingEvents = False

  End Sub
End Class

Download source

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[VB.NET] Kiểm tra hai file text có trùng dữ liệu hay không (Check Difference two file)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10969 14:42:07, 01/04/2017VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp