NEWS

Viết ứng dụng đặt mật khẩu khóa folder (lock and unlock folder) bằng VB.NET

Viết ứng dụng đặt mật khẩu khóa folder (lock and unlock folder) bằng VB.NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 12862 08:35:56, 14/11/2015VB.NET   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn viết một ứng dụng khóa folder rất là đơn giản. Trong ứng dụng này, mình chỉ rename folder kèm thêm chuỗi .{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}, là tự động folder khóa, và muốn mở khóa các bạn chỉ cần rename folder về lại như cũ là mở khóa ok.

Thuật toán này, bạn chỉ rename ngược để unlock folder bằng MS_DOS, chứ còn rename bằng giao diện window là không được nha các bạn. Ví dụ: bạn muốn sử dụng MS_DOS để khóa folder bạn có thể làm như video dưới đây: 

Với cách sử dụng khóa folder và unlock foler ta áp dụng vào VB.NET như sau:

Khóa Folder: 

1. Đầu tiên các ban tạo 1 file text bất kỳ ví dụ: mình đặt tên là unlock.txt (trong file này mình sẽ lưu password nhập vào khi khóa folder, và tên của folder khóa lại để biết tên folder mà mở khóa)

2. Bạn sẽ tiếp tục đổi tên folder thành dạng folder.{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}, 

Mở khóa Folder: 

1. Bạn đọc file unlock.txt trong folder bị khóa để lấy password so sánh với password nhập vào, nếu mật khẩu nhập vào chính xác ta sẽ tiến hành bước 2.

2. Xóa file unlock.txt trong thư mục khóa.

3. Bạn sẽ đổi tên thư mục về trở lại ban đầu. 

Dưới đây là giao diện của ứng dụng: 

Dưới đây là code của chương trình: 

+ import thư viện

Imports System
Imports System.IO
Imports System.Text

+ Viết code cho sự kiện lock folder: 

Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnLockfolder.Click
    If FolderBrowserDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      Dim d As DirectoryInfo = New DirectoryInfo(FolderBrowserDialog1.SelectedPath)
      Dim filePath As String = d.FullName
      Dim split As String() = filePath.Split("")
      Dim parentFolder As String = split(split.Length - 1)
      ' Create a file to write to. 
      Using sw As StreamWriter = File.CreateText(d.FullName & "lockpass.txt")
        sw.WriteLine(txtPass.Text)
        sw.WriteLine(parentFolder)
      End Using
      FileIO.FileSystem.RenameDirectory(d.FullName, parentFolder & ".{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}")
      MessageBox.Show("Đã khóa folder thành công")
    End If
  End Sub

+ Viết code cho sự kiện unlock folder:

Private Sub btnUnlock_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnUnlock.Click
    If FolderBrowserDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      Dim d As DirectoryInfo = New DirectoryInfo(FolderBrowserDialog1.SelectedPath)
      Dim str As String = Nothing
      Dim getnamefolder As String = Nothing
      Dim getpassword As String = Nothing
      Using sr As StreamReader = File.OpenText(d.FullName & "lockpass.txt")

        Do While sr.Peek() >= 0
          str += sr.ReadLine & "/"
        Loop
      End Using
      Dim strArr() As String
      strArr = str.Split("/")
      getpassword = strArr(0)
      getnamefolder = strArr(1)
      If txtPassUnlock.Text = getpassword Then
        System.IO.File.Delete(d.FullName & "lockpass.txt")
        FileIO.FileSystem.RenameDirectory(d.FullName, getnamefolder)

      Else
        MessageBox.Show("Password không đúng!")
      End If


    End If
  End Sub

Chúc các bạn thành công, Các bác đi qua, đi lại nếu thấy hay hãy like and share. (Thanks for Watching) smiley

Download Project Lock Folder use VB.NET

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Viết ứng dụng đặt mật khẩu khóa folder (lock and unlock folder) bằng VB.NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 12862 08:35:56, 14/11/2015VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp