NEWS

Hướng dẫn tạo Mail Merge trong VB.NET

Hướng dẫn tạo Mail Merge trong VB.NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 16763 23:08:56, 31/07/2016VB.NET   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách tạo Mail Merge trong VB.NET, vậy mail merge là gì?

Mail Merge là chức năng soạn thư hàng loạt trong Microsoft Word, được nhiều người gọi bằng thuật ngữ trộn thư.

Với Mail Merge, bạn có thể tạo cùng lúc nhiều thư với cùng nội dung nhưng khác nhau ở một vài thông tin.

Ví dụ: Mình có một mẫu đơn thông tin nhân viên giống nhau cùng form, nếu mình muốn in ra nhiều lần.

Ex: mẫu form nhân viên 

Mail Merge VB.NET

Mình có thể sử dụng report để thiết kế, nhưng nếu sử dụng report để thiết kế theo mẫu sẵn có, thì tính người dùng cuối sẽ không cao.

Như mình muốn in bảng lương của nhân viên, nhưng sau này công ty đổi mẫu khác, không lẽ mình phải đi thiết kế report lại. Nếu dùng Mail Merge trong Word, mình chỉ cần chỉnh sửa nội dung trong file Word là xong. Tính khả thi nó cao phải không các bạn.

Để có thể sử dụng Mail Merge trong VB.Net hay C#, đầu tiên các bạn cần phải tạo 1 file word có chứa sẵn nội dung chung. Như hình bên dưới

mail merge ms word

Trong bài viết này mình sử dụng thư viện Spire để sử dụng Mail Merge.

Các bạn , chỉ cần load dữ liệu từ cơ sở dữ liệu vào datatable và sau đó sử dụng hàm có sẵn trong thư viện để chạy Mail Merge.

Video Demo ứng dụng:

Giờ mình bắt đầu code ứng dụng:

- Đầu tiên mình cần import thư viện vào

Imports System.Data.SqlClient
Imports Spire.Doc
Imports Spire.Doc.Documents
Imports Spire.Doc.Fields
Imports Spire.Doc.Interface
Imports Spire.Doc.Reporting

- Dưới đây là nguyên đoạn code của form

Public Class Form1
  Dim con As New SqlConnection
  Public lastIndex As Integer = 0
  Private WithEvents mailMerge As Spire.Doc.Reporting.MailMerge
  Public Sub Taoketnoi()
    Dim str As String = "Data Source=.;Initial Catalog=NORTHWND;Integrated Security=True"
    con.ConnectionString = str
    con.Open()
  End Sub
  Public Sub Dongketnoi()
    con.Close()
  End Sub
  Public Function LayDulieu(sql As String) As DataTable
    Taoketnoi()
    Dim dt As New DataTable
    Dim da As New SqlDataAdapter
    da.SelectCommand = New SqlCommand(sql, con)
    da.Fill(dt)
    Dongketnoi()
    Return dt
  End Function

  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    Dim ds As DataTable = LayDulieu("select EmployeeID, (FirstName + ' ' + LastName) as FullName from Employees")
    'MessageBox.Show(ds.Tables(0).Rows(0)(2))
    ComboBox1.DataSource = ds
    ComboBox1.DisplayMember = "FullName"
    ComboBox1.ValueMember = "EmployeeID"
  End Sub

  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim ID As String
    ID = ComboBox1.SelectedValue
    Dim dt As DataTable = LayDulieu("SELECT EmployeeID, FirstName, LastName, BirthDate, HireDate, Address, HomePhone, Notes, PhotoPath from Employees where EmployeeID='" & ID & "'")
    'Tạo file word
    Dim document_Renamed As New Document()
    Dim str As String = Application.StartupPath + "Employee.doc"
    document_Renamed.LoadFromFile(str)
    Dim EmployeeID As String = dt.Rows(0)(0)
    Dim FirstName As String = dt.Rows(0)(1)
    Dim LastName As String = dt.Rows(0)(2)
    Dim BirthDate As String = dt.Rows(0)(3)
    Dim HireDate As String = dt.Rows(0)(4)
    Dim Address As String = dt.Rows(0)(5)
    Dim HomePhone As String = dt.Rows(0)(6)
    Dim Notes As String = dt.Rows(0)(7)
    Dim PhotoPath As String = dt.Rows(0)(8)
    Dim filedNames() As String = {"EmployeeID", "FirstName", "LastName", "BirthDate", "HireDate", "Address", "HomePhone", "Notes", "PhotoPath"}
    Dim filedValues() As String = {EmployeeID, FirstName, LastName, BirthDate, HireDate, Address, HomePhone, Notes, PhotoPath}
    document_Renamed.MailMerge.Execute(filedNames, filedValues)
    'Lưu file
    document_Renamed.SaveToFile("example.doc", FileFormat.Doc)
    'Mở file mới tạo xong
    WordDocViewer("example.doc")
  End Sub
  Private Sub WordDocViewer(ByVal fileName As String)
    Try
      Process.Start(fileName)
    Catch
    End Try
  End Sub
  Private Sub MailMerge_MergeField(ByVal sender As Object, ByVal args As MergeFieldEventArgs) Handles mailMerge.MergeField
    'Next row
    If args.RowIndex > lastIndex Then
      lastIndex = args.RowIndex
      AddPageBreakForMergeField(args.CurrentMergeField)
    End If
  End Sub

  Private Sub AddPageBreakForMergeField(ByVal mergeField As IMergeField)
    'Find position of needing to add page break
    Dim foundGroupStart As Boolean = False
    Dim paramgraph As Paragraph = TryCast(mergeField.PreviousSibling.Owner, Paragraph)
    Dim merageField As MergeField = Nothing
    While Not foundGroupStart
      paramgraph = TryCast(paramgraph.PreviousSibling, Paragraph)
      For i As Integer = 0 To paramgraph.Items.Count - 1
        merageField = TryCast(paramgraph.Items(i), MergeField)
        If (merageField IsNot Nothing) AndAlso (merageField.Prefix = "GroupStart") Then
          foundGroupStart = True
          Exit For
        End If
      Next
    End While

    paramgraph.AppendBreak(BreakType.PageBreak)
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
    Dim document_Renamed As New Document()
    Dim str As String = Application.StartupPath + "grpEmployee.doc"

    document_Renamed.LoadFromFile(str)
    lastIndex = 0
    Dim dt As DataTable = LayDulieu("SELECT EmployeeID, FirstName, LastName, BirthDate, HireDate, Address, HomePhone, Notes, PhotoPath from Employees")
    Dim employeeRecords As New List(Of Employees)()
    For i As Integer = 0 To dt.Rows.Count - 1
      Dim a As New Employees
      a.EmployeeID = dt.Rows(i)(0)
      a.FirstName = dt.Rows(i)(1)
      a.LastName = dt.Rows(i)(2)
      a.BirthDate = dt.Rows(i)(3)
      a.HireDate = dt.Rows(i)(4)
      a.Address = dt.Rows(i)(5)
      a.HomePhone = dt.Rows(i)(6)
      a.Notes = dt.Rows(i)(7)
      a.PhotoPath = dt.Rows(i)(8)
      employeeRecords.Add(a)
    Next

    'Execute mailmerge
    mailMerge = document_Renamed.MailMerge
    document_Renamed.MailMerge.ExecuteGroup(New MailMergeDataTable("Employee", employeeRecords))
    'Save doc file.

    document_Renamed.SaveToFile("group.doc", FileFormat.Doc)

    'Launching the MS Word file.
    WordDocViewer("group.doc")
  End Sub
End Class
Public Class Employees
  Private m_EmployeeID As Integer
  Public Property EmployeeID() As Integer
    Get
      Return m_EmployeeID
    End Get
    Set(ByVal value As Integer)
      m_EmployeeID = value
    End Set
  End Property

  Private m_FirstName As String
  Public Property FirstName() As String
    Get
      Return m_FirstName
    End Get
    Set(ByVal value As String)
      m_FirstName = value
    End Set
  End Property
  Private m_LastName As String
  Public Property LastName() As String
    Get
      Return m_LastName
    End Get
    Set(ByVal value As String)
      m_LastName = value
    End Set
  End Property

  Private m_BirthDate As String
  Public Property BirthDate() As String
    Get
      Return m_BirthDate
    End Get
    Set(ByVal value As String)
      m_BirthDate = value
    End Set
  End Property
  Private m_HireDate As String
  Public Property HireDate() As String
    Get
      Return m_HireDate
    End Get
    Set(ByVal value As String)
      m_HireDate = value
    End Set
  End Property
  Private m_Address As String
  Public Property Address() As String
    Get
      Return m_Address
    End Get
    Set(ByVal value As String)
      m_Address = value
    End Set
  End Property
  Private m_HomePhone As String
  Public Property HomePhone() As String
    Get
      Return m_HomePhone
    End Get
    Set(ByVal value As String)
      m_HomePhone = value
    End Set
  End Property
  Private m_Notes As String
  Public Property Notes() As String
    Get
      Return m_Notes
    End Get
    Set(ByVal value As String)
      m_Notes = value
    End Set
  End Property
  Private m_PhotoPath As String
  Public Property PhotoPath() As String
    Get
      Return m_PhotoPath
    End Get
    Set(ByVal value As String)
      m_PhotoPath = value
    End Set
  End Property
End Class

Chúc các bạn thành công. Mọi câu hỏi thắc mắc đến bài viết xin truy cập http://hoidap.laptrinhvb.net để được support.yes

ĐỪNG QUÊN LIKE AND SHARE NHA CÁC BẠN. 

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI.

LINK DOWNLOAD

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn tạo Mail Merge trong VB.NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 16763 23:08:56, 31/07/2016VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp