NEWS

[VB.NET] Hướng dẫn sử dụng Http Request Post lấy Facebook ID

[VB.NET] Hướng dẫn sử dụng Http Request Post lấy Facebook ID
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 13266 21:49:24, 19/08/2018VB.NET   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Http request post để lấy Facebook ID bằng ngôn ngữ lập trình vb.net.

Để lấy facebook id, đơn giản các bạn truy cập vào website https://findmyfbid.com và gõ đường dẫn url của facebook cá nhân, group hay fanpage cần lấy id.

Giao diện của website https://findmyfbid.com

facebook id vb.net

Kết quả website khi trả dữ liệu về:

facebook id vb.net httprequest post

Bây giờ, các bạn xem tham số request của website này: nó sẽ submit lên url chính nó và truyền tham số post là url và trả về kết quả là chuỗi json có id facebook kèm theo.

Sau đó, chúng ta chỉ cần sử dụng regex để lấy số trong chuỗi ra là mình đã lấy được id facebook.'

facebook id http request

Mình sẽ sử dụng chương trình PostMan để test gởi httprequest

su dung postman goi http request

Demo ứng dụng lấy id facebook từ website

lấy facebook id vb.net

Bây giờ mình sẽ code gởi http Request post sử dụng thư viện XNET, các bạn có thể download thư viện từ project của mình bên dưới:

Source code full VB.NET

Imports System.IO
Imports System.Net
Imports System.Text
Imports System.Text.RegularExpressions
Imports xNet

Public Class Form1
  Private Sub btn_getid_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btn_getid.Click
    Try
      Dim httpRequest = New HttpRequest
      httpRequest.Cookies = New CookieDictionary()
      httpRequest.UserAgent = Http.ChromeUserAgent()
      Dim para = New RequestParams()
      para("url") = txt_url.Text
      Dim Html = httpRequest.Post("https://findmyfbid.com/", para).ToString()
      Dim id_facebook = Regex.Replace(Html, "D", "")
      lbl_result.Text = id_facebook
    Catch ex As Exception
      MessageBox.Show(ex.Message)
    End Try
  End Sub
End Class

HAPPY CODING heart

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[VB.NET] Hướng dẫn sử dụng Http Request Post lấy Facebook ID
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 13266 21:49:24, 19/08/2018VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp