NEWS

[VB.NET] Hướng dẫn giải captcha sử dụng dịch vụ AZCaptcha API trên winform

[VB.NET] Hướng dẫn giải captcha sử dụng dịch vụ AZCaptcha API trên winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1374 09:10:56, 27/09/2023VB.NET   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn cách giải image captcha sử dụng dịch vụ AZCapcha trên lập trình VB.NET winform.

Bài viết chỉ nhằm mục đích học tập, cách gọi API, không sử dụng cho mục đích xấu truy cập website trái phép.

[VB.NET] Resolve captcha use AZCaptcha API services

AZCaptcha là dịch vụ api giải captcha: Image Captcha (normal captcha), Hcaptcha, recaptcha v1, v2 of Google...

Dưới đây, là hình ảnh demo ứng dụng:

az_captchathumb

Đầu tiên, các bạn cần đăng ký 1 tài khoản API tại đường dẫn: https://azcaptcha.com/

Với tài khoản đăng ký bạn sẽ được request miễn phí 50 lần.

Còn phí thì chỉ có 0/4$ / 1000 captcha, và mua tối thiểu phải 10$ qua cổng thanh toán: paypal, visa...

Đầu tiên, mình đã tạo sẵn 1 class AZCaptchaHelper.vb, để gọi Api này.

Video hướng dẫn Step by step:

Source code AZCaptchaHelper.vb

Imports System.IO
Imports System.Net
Imports System.Text

Public Class AZCaptchaHelper

  Public Shared Function GetHTMLForm(ByVal Url As String) As String
    Dim myRequest As HttpWebRequest = CType(WebRequest.Create(Url), HttpWebRequest)
    myRequest.Method = "GET"
    Dim myResponse As WebResponse = myRequest.GetResponse()
    Dim sr As StreamReader = New StreamReader(myResponse.GetResponseStream(), System.Text.Encoding.UTF8)
    Dim result As String = sr.ReadToEnd()
    sr.Close()
    myResponse.Close()
    Return result
  End Function
  Public Shared Function ImageToBase64(img As Image) As String
    Return Convert.ToBase64String(ImageToByteArray(img))
  End Function
  Public Shared Function ImageToByteArray(img As Image) As Byte()
    Using strm As New MemoryStream
      img.Save(strm, img.RawFormat)
      Return strm.GetBuffer()
    End Using
  End Function
  Public Shared Function GetStringFromCaptcha(base64string As String, API_KEY As String) As String
    Try
      System.Net.ServicePointManager.Expect100Continue = False
      Dim request = CType(WebRequest.Create("http://azcaptcha.com/in.php"), HttpWebRequest)

      Dim postData = "method=base64&key=" & API_KEY & "&body=" + WebUtility.UrlEncode(base64string)
      Dim data = Encoding.ASCII.GetBytes(postData)
      request.Method = "POST"
      request.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded"
      request.ContentLength = data.Length

      Using stream = request.GetRequestStream()
        stream.Write(data, 0, data.Length)
      End Using

      Dim response = CType(request.GetResponse(), HttpWebResponse)
      Dim responseString As String = New StreamReader(response.GetResponseStream()).ReadToEnd()

      If responseString.Contains("OK|") Then
        Dim captcha As String = ""

        While True
          captcha = GetHTMLForm("http://azcaptcha.com/res.php?key=" & API_KEY & "&action=get&id=" & responseString.Split("|"c)(1))

          If captcha = "CAPCHA_NOT_READY" Then
            System.Threading.Thread.Sleep(500)
            Continue While
          End If

          If captcha = "_" Then
            System.Threading.Thread.Sleep(500)
            Continue While
          End If

          If captcha.Contains("OK|") Then
            captcha = captcha.Replace("OK|", "")
          End If

          Return captcha
        End While
      End If

      Return ""
    Catch e As Exception
      Dim tt As String = e.Message
      Return tt
    End Try
  End Function
End Class

Và cách gọi sử dụng ở form1.vb

Public Class Form1
  Private ReadOnly API_KEY As String = "6bj3v2hlfxzmqprggccv74fdqxpnmnyh"
  Private Sub btnBrowse_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnBrowse.Click
    Dim opendialog = New OpenFileDialog()
    If opendialog.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
      PictureBox1.Load(opendialog.FileName)
    End If
  End Sub

  Private Async Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim image As Image = PictureBox1.Image
    Dim myTask As Task(Of String) = New Task(Of String)(Function()
                                If image IsNot Nothing Then
                                  Dim baseString = AZCaptchaHelper.ImageToBase64(image)
                                  Dim stringCaptcha = AZCaptchaHelper.GetStringFromCaptcha(baseString, API_KEY)
                                  Return stringCaptcha
                                End If
                                Return Nothing
                              End Function)


    myTask.Start()
    Dim value As String = Await myTask
    lblResult.Text = value
  End Sub
End Class

Thanks for waching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[VB.NET] Hướng dẫn giải captcha sử dụng dịch vụ AZCaptcha API trên winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1374 09:10:56, 27/09/2023VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp