NEWS

Viết chương trình thêm text vào hình ảnh (WaterMark Image use VB.NET)

Viết chương trình thêm text vào hình ảnh (WaterMark Image use VB.NET)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9749 10:17:06, 20/11/2015VB.NET   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách tạo watermark vào image, nhiều lúc các bạn cần add watermark hàng loạt vào tất cả các tấm hình thì các bạn có thể sử thuật toán này để import watermark vào nhé.

Watermark là gì ?

Được hiểu là khi bạn cung cấp hình ảnh, file văn bản cho người dùng nhưng bạn không muốn người dùng sử dụng hình ảnh bằng cách bạn đóng mờ hình ảnh đó. Và người ta gọi nó là Watermark.

Watermark chủ yếu nhằm tránh sao lưu hình ảnh, file để bảo vệ bản quyền khi bạn sử dụng hình ảnh đó. Ngoài ra việc này là cách để bạn PR quảng bá hình ảnh thương hiệu của bác với người tiêu dùng.

Chương trình dưới đây được sử dụng code vb.net, có giao diện như video bên dưới:

+ Thuật toán tạo watermask sử dụng trong bài này là :

1. Tạo 1 user control lblcustom 

2. imports image vào picturebox.

3. Add user control lblcustom to Picturebox

4. Dùng các lệnh xử lý hình ảnh để lưu file ảnh lại.

Source code: 

 Dim mylbl(100) As lblcustom
 Dim lblcount As Integer = -1
 Dim waiting As Boolean

+ Sự kiện click vào chọn font:

Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
    FontDialog1.ShowDialog()
End Sub

+ Sự kiện click vào chọn color: 

Private Sub Button3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button3.Click
    ColorDialog1.ShowDialog()
End Sub

+ Sự kiện mở file hình: 

Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    OpenFileDialog1.ShowDialog()
    PictureBox1.ImageLocation = OpenFileDialog1.FileName

End Sub

+ sự kiện khi click vào nút nhập text

Private Sub Button4_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button4.Click
    lblcount += 1
    mylbl(lblcount) = New lblcustom
    With mylbl(lblcount)
      .Parent = PictureBox1
      .AutoSize = True
      .Hide()
    End With
    With mylbl(lblcount).Label1
      .Name = "#" & lblcount
      .Text = InputBox("Nhập watermask text", "Label Text")
      .Font = FontDialog1.Font
      .ForeColor = ColorDialog1.Color
    End With
    stats("Click to Set")
    waiting = True
End Sub

- Khai báo một sub stat

Sub stats(v1 As String)
    statslbl.Text = v1
End Sub

- Sự kiện click vào picturebox để add watermark

Private Sub PictureBox1_Click(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles PictureBox1.Click
    If waiting Then
      With mylbl(lblcount)
        .Location = e.Location
        .BringToFront()
        .Show()
      End With
      waiting = False
    End If
    stats("")
End Sub

- Cuối cùng là lưu lại file hình đã chỉnh sửa:

Private Sub Button5_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button5.Click
    Dim round As Integer
    
    For Each v1 As lblcustom In mylbl
      If v1 Is Nothing Then
      Else
        round += 1
      End If
    Next
    Dim gettext(round - 1) As String, getpoint(round - 1) As Point, getfont(round - 1) As Font, getcolor(round - 1) As Color
    ' reset round 
    round = 0
    For Each v1 As lblcustom In mylbl
      If v1 Is Nothing Then
      Else
        gettext(round) = v1.Label1.Text
        getpoint(round) = v1.Location
        getfont(round) = v1.Label1.Font
        getcolor(round) = v1.Label1.ForeColor
      End If
    Next
    ' save image
    texttoimage.writer(PictureBox1.Image, gettext, getpoint, getfont, getcolor, Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) & "laptrinhvb.jpg", Imaging.ImageFormat.Jpeg)
 End Sub

Chúc các bạn thành công. Hãy Like and Share

download project

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Viết chương trình thêm text vào hình ảnh (WaterMark Image use VB.NET)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9749 10:17:06, 20/11/2015VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp