NEWS

[VB.NET] Hướng dẫn lập trình ứng dụng chat facebook messager

[VB.NET] Hướng dẫn lập trình ứng dụng chat facebook messager
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 14155 20:49:52, 18/11/2016VB.NET   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn viết ứng dụng chat facebook, Facebook messager bằng ngôn ngữ vb.net.

Nhiều lúc các bạn không muốn vào trang web facebook để đọc thông tin, mà chỉ muốn tán gẫu thôi. 

Mình hướng dẫn các bạn viết ứng dụng chat Facebook để desktop chát cho ngầu :))

Để viết được ứng dụng này, cũng rất đơn giản, các bạn chỉ cần sử dụng một công cụ Web Browser. Và trỏ url về địa chỉ https://vi-vn.messenger.com/.

Vậy là xong. 

Giao diện ứng dụng chat Facebook:

chat facebook messager vb.net

Source code ứng dụng:

Imports System.Net

Public Class Form1


#Region "LOADING FORM / KIỂM TRA KẾT NỐI INTERNET"
  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    Try
      My.Computer.Network.Ping("www.Google.com")
    Catch
      MsgBox("Kiểm tra kết nối internet của bạn." & vbNewLine & "Thông báo", MsgBoxStyle.Critical, "Error")
      End
    End Try
  End Sub
#End Region


#Region "PANEL MOVING"

  Dim drag As Boolean
  Dim mousex As Integer
  Dim mousey As Integer

  Private Sub Panel1_MouseDown(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles Panel1.MouseDown
    drag = True
    mousex = Windows.Forms.Cursor.Position.X - Me.Left
    mousey = Windows.Forms.Cursor.Position.Y - Me.Top
  End Sub
  Private Sub Panel1_MouseMove(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles Panel1.MouseMove
    If drag Then
      Me.Top = Windows.Forms.Cursor.Position.Y - mousey
      Me.Left = Windows.Forms.Cursor.Position.X - mousex
    End If

  End Sub
  Private Sub Panel1_MouseUp(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles Panel1.MouseUp
    drag = False
  End Sub
#End Region  Private Sub Label1_MouseDown(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles Label1.MouseDown
    drag = True 'Sets the variable drag to true.
    mousex = Windows.Forms.Cursor.Position.X - Me.Left 'Sets variable mousex
    mousey = Windows.Forms.Cursor.Position.Y - Me.Top 'Sets variable mousey
  End Sub
  Private Sub Label1_MouseMove(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles Label1.MouseMove
    If drag Then
      Me.Top = Windows.Forms.Cursor.Position.Y - mousey
      Me.Left = Windows.Forms.Cursor.Position.X - mousex
    End If
  End Sub
  Private Sub Label1_MouseUp(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles Label1.MouseUp
    drag = False
  End Sub  Private Sub Button1_Paint(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles Button1.Paint
    Dim Btn = DirectCast(sender, Button)
    Using P As New Pen(Me.BackColor)
      e.Graphics.DrawRectangle(P, 1, 1, Btn.Width - 3, Btn.Height - 3)
    End Using
    Button1.FlatAppearance.BorderSize = 0
  End Sub

  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    End
  End Sub

  Private Sub Button2_Paint(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles Button2.Paint
    Dim Btn = DirectCast(sender, Button)
    Using P As New Pen(Me.BackColor)
      e.Graphics.DrawRectangle(P, 1, 1, Btn.Width - 3, Btn.Height - 3)
    End Using
    Button2.FlatAppearance.BorderSize = 0
  End Sub
  Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
    Me.WindowState = FormWindowState.Minimized
  End Sub
  Private Sub MinimizeToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles MinimizeToolStripMenuItem.Click
    Me.WindowState = FormWindowState.Minimized
  End Sub


End Class

Video Demo ứng dụng chat:

DOWNLOAD SOURCE CODE CHAT FACEBOOK MESSAGER

Chúc các bạn thành công. Mọi câu hỏi thắc mắc đến bài viết xin truy cập http://hoidap.laptrinhvb.net để được support.yes

ĐỪNG QUÊN LIKE AND SHARE NHA CÁC BẠN. 

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[VB.NET] Hướng dẫn lập trình ứng dụng chat facebook messager
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 14155 20:49:52, 18/11/2016VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp