NEWS

Thủ thuật kiểm tra kết nối internet, độ phân giải màn hình, lấy serial ổ cứng, lấy dữ liệu từ clipboard

Thủ thuật kiểm tra kết nối internet, độ phân giải màn hình, lấy serial ổ cứng, lấy dữ liệu từ clipboard
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10566 21:47:18, 27/06/2016VB.NET   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn các thủ thuật nhỏ trong lập trình vb.net: kiểm tra kết nối internet, lấy serial ổ đĩa cứng, copy text từ clipboard, lấy độ phân giải màn hình....

1. Kiểm tra kết nối internet.

Public Function IsConnectionAvailable() As Boolean
    Dim objUrl As New System.Uri("http://www.youtube.com")
    Dim objWebReq As System.Net.WebRequest
    objWebReq = System.Net.WebRequest.Create(objUrl)
    Dim objresp As System.Net.WebResponse
 
    Try
      objresp = objWebReq.GetResponse
      objresp.Close()
      objresp = Nothing
      Return True
 
    Catch ex As Exception
      objresp = Nothing
      objWebReq = Nothing
      Return False 
    End Try
End Function

Sử dụng hàm kiểm tra kết nối internet như sau:

If IsConnectionAvailable() = TrueThen
Do Action Here
Else
Do Action Here
 
End If

2. Lấy độ phân giải màn hình đang sử dụng

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    TextBox1.Text = Screen.PrimaryScreen.WorkingArea.Width
    TextBox2.Text = Screen.PrimaryScreen.WorkingArea.Height
End Sub

3. Lấy serial ổ đĩa cứng HDD

Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim hd As New ManagementObjectSearcher("SELECT * FROM Win32_PhysicalMedia")
    For Each dvs As ManagementObject In hd.Get()
      Dim serial As String = dvs("SerialNumber").ToString()
      TextBox1.Text = serial
    Next
End Sub

4. Chạy ứng dụng từ chương trình

Ví dụ: dưới đây khi click vào button sẽ mở chương mình microsoft paint

Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
    Shell("mspaint")
End Sub

5. Mở một file nhạc trong ổ đĩa

My.Computer.Audio.Play("C:MusicMusic.wav")

6. Copy text từ clipboard

If My.Computer.Clipboard.ContainsText Then
TextBox1.Text = My.Computer.Clipboard.GetText
End If

7. Mở tiếng beep từ âm thanh của hệ thống windows

My.Computer.Audio.PlaySystemSound(Media.SystemSounds.Beep)

8. Mở trang web từ LabelLink

Private Sub LinkLabel1_LinkClicked(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventArgs) Handles LinkLabel1.LinkClicked
System.Diagnostics.Process.Start("http://www.domain.com")
End Sub

9. Tạo một số ngẫu nhiên

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim number As Integer
 
    Randomize()
    ' The program will generate a number from 0 to 50
    number = Int(Rnd() * 50) + 1
 
    TextBox1.Text = number
End Sub

10. Nhấn Alt + PrintScreen để chụp hình màn hình và lưu file ảnh xuống ổ đĩa

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
'send keys with Alt key
SendKeys.SendWait("%({PRTSC})")
My.Computer.Clipboard.GetImage().Save("C:form.jpg")
 
End Sub

11. Lấy thông tin Ram từ máy tính

Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
  TextBox1.Text = My.Computer.Info.TotalPhysicalMemory
  TextBox2.Text = My.Computer.Info.AvailablePhysicalMemory
  TextBox3.Text = My.Computer.Info.TotalVirtualMemory
  TextBox4.Text = My.Computer.Info.AvailableVirtualMemory
End Sub

12. Send key 

Ví dụ: bấm phím backspace.

Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    My.Computer.Keyboard.SendKeys("{BACKSPACE}")
End Sub

Các mã send key

BACKSPACE {BACKSPACE} or {BS}

BREAK {BREAK}

CAPS LOCK {CAPSLOCK}

CLEAR {CLEAR}

DELETE {DELETE} or {DEL}

DOWN ARROW {DOWN}

END {END}

ENTER (numeric keypad) {ENTER}

ENTER ~ ESC {ESCAPE} or {ESC}

HELP {HELP}

HOME {HOME}

INS {INSERT}

LEFT ARROW {LEFT}

NUM LOCK {NUMLOCK}

PAGE DOWN {PGDN}

PAGE UP {PGUP}

RETURN {RETURN}

RIGHT ARROW {RIGHT}

SCROLL LOCK {SCROLLLOCK} T

AB {TAB}

UP ARROW {UP}

 F1 đến F15 {F1} đến {F15}

12. Hàm mã hóa SHA1

Public Function SHA1(ByVal number As String) As String
      Dim ASCIIENC As New ASCIIEncoding
      Dim strreturn As String
      strreturn = vbNullString
      Dim bytesourcetxt() As Byte = ASCIIENC.GetBytes(number)
      Dim SHA1Hash As New SHA1CryptoServiceProvider
      Dim bytehash() As Byte = SHA1Hash.ComputeHash(bytesourcetxt)
      For Each b As Byte In bytehash
        strreturn &= b.ToString("X8")
      Next
      Return strreturn
End Function

13. Show Desktop

Private Declare Sub keybd_event Lib "user32" (ByVal bVk As Byte, ByVal bScan As Byte, ByVal dwFlags As Long, ByVal dwExtraInfo As Long)
  Private Const KEYEVENTF_KEYUP = &H2
  Private Const VK_LWIN = &H5B

Public Sub ShowDesktop()
   keybd_event(VK_LWIN, 0, 0, 0)
   keybd_event(77, 0, 0, 0)
   keybd_event(VK_LWIN, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0)
End Sub

14. Lấy đường dẫn từ folder special vd: Desktop

Dim DesktopPath As String = CreateObject("WScript.Shell").Specialfolders(10)
'OR
Dim DesktopPath As String = System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop)
MsgBox(DesktopPath)

15. Lấy sự kiện phím vừa nhấn

Private Sub Form1_KeyPress(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles MyBase.KeyPress
    If Asc(e.KeyChar) > 1 Then
      MsgBox("You have pressed " & e.KeyChar & " key")
      e.Handled = True
    End If
End Sub

16. Xóa tất cả text từ các text box trong một form

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 
    Dim a As Control
 
    For Each a In Me.Controls
 
      If TypeOf a Is TextBox Then
 
        a.Text = Nothing
 
      End If
 
    Next
 
  End Sub

17. Xóa số (number) từ textbox

vd: nguyenthao2803 => nguyenthao

Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim rep As String = String.Empty
    For i As Integer = 0 To TextBox1.Text.Length - 1
      If Not IsNumeric(TextBox1.Text.Substring(i, 1)) Then
        rep += TextBox1.Text.Substring(i, 1)
      End If
    Next
    TextBox1.Text = rep
  End Sub

18. Auto font size text để vừa textbox

Dim h As String
Dim w As String

Private Sub Form1_Paint(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles MyBase.Paint
    Dim orgFont As New Font(TextBox1.Font.Name, TextBox1.Font.Size, TextBox1.Font.Style)
    Dim textSize As New SizeF
    textSize = e.Graphics.MeasureString(TextBox1.Text, orgFont)
    h = textSize.Height
    w = textSize.Width
End Sub

Private Sub TextBox1_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged
    TextBox1.Font = New Font(TextBox1.Font.Name, 8, TextBox1.Font.Style)
    TextBox1.BorderStyle = BorderStyle.Fixed3D
    Do Until w > TextBox1.Size.Width - 5 Or TextBox1.Text = Nothing Or h > 182
      TextBox1.Font = New Font(TextBox1.Font.Name, TextBox1.Font.Size + 2, TextBox1.Font.Style)
    Loop
    TextBox1.BorderStyle = BorderStyle.None
End Sub

19. Chỉ cho phép nhập số trong textbox

Private Sub TextBox1_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles TextBox1.KeyPress
    If Asc(e.KeyChar) <> 13 AndAlso Asc(e.KeyChar) <> 8 AndAlso Not IsNumeric(e.KeyChar) Then
      MessageBox.Show("Please enter numbers only")
      e.Handled = True
    End If
End Sub

20. Download 1 file từ website

My.Computer.Network.DownloadFile("http://www.domain.com/file.txt", _
 "C:yourpathfile.txt")

21. Upload 1 file lên website

My.Computer.Network.UploadFile("C:locationfile.xxx", _
 "ftp://domain.com/www/file.xxx", _
 "username", "password", True, 500)

22. Lấy tất cả link từ một trang website

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim a As Integer
    Dim b As String
    For a = 1 To WebBrowser1.Document.Links.Count - 1
      b = b & WebBrowser1.Document.Links(a).InnerHtml & vbCrLf
    Next
 
    TextBox1.Text = b
    Label1.Text = WebBrowser1.Document.Links.Count & " links."
End Sub

23. Kiểm tra file có tồn tại hay không

If My.Computer.FileSystem.FileExists("C:locationfile.xxx") Then
'file does exist
'/ Do Action
 
Else
' file doesn't exist
End If

24. Copy một file từ folder này sang folder khác

My.Computer.FileSystem.CopyFile("C:yourLocationfile.xxx", "C:NewLocationfile.xxx") 

25. Đọc một file text vào text box

TextBox1.Text = My.Computer.FileSystem.ReadAllText("C:your pathfile.txt")

26. Ghi ra file text từ Textbox

My.Computer.FileSystem.WriteAllText("C:locationfile.txt", TextBox1.Text, True)

27. Xóa một thư mục folder

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 
My.Computer.FileSystem.DeleteDirectory ("C:PathFolder", FileIO.DeleteDirectoryOption.DeleteAllContents)
 
End Sub

28. Reveser một chuỗi 

Vd: Hello => olleH

Public Class Form1
  Dim textToReverse As String
  Dim Letters() As Char
  
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
   ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    textToReverse = TextBox1.Text
    Letters = textToReverse.ToCharArray()
    Array.Reverse(Letters)
    Dim ReversedText As New String(Letters, 0, Letters.Length)
    TextBox2.Text = ReversedText
  End Sub
End Class

29. Invert một hình ảnh

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim pic As New Bitmap(PictureBox1.Image)
    For y As Integer = 0 To pic.Height - 1
      For x As Integer = 0 To pic.Width - 1
        Dim inv As Color = pic.GetPixel(x, y)
        inv = Color.FromArgb(255, 255 - inv.R, 255 - inv.G, 255 - inv.B)
        pic.SetPixel(x, y, inv)
        PictureBox2.Image = pic
      Next x
    Next y
  End Sub

30. Hiển thị hình ảnh từ clipboard vào Picture box

If My.Computer.Clipboard.ContainsImage Then
  PictureBox1.Image = My.Computer.Clipboard.GetImage
End If

Clipboard.Clear()

HAVE FUN :)

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thủ thuật kiểm tra kết nối internet, độ phân giải màn hình, lấy serial ổ cứng, lấy dữ liệu từ clipboard
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10566 21:47:18, 27/06/2016VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp