NEWS

Chuyển đổi số thành chữ tiếng anh bằng VB.NET

Chuyển đổi số thành chữ tiếng anh bằng VB.NET
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 15234 20:32:56, 15/10/2015VB.NET   In bài viết

Bài viết này mình sẽ giới thiệu đến các bạn hàm đọc số thành chữ tiếng Anh, tính năng này rất hữu ích đối với những bạn viết các đơn hàng đọc số bằng tiếng Anh gửi sang nước ngoài trong một số các ứng dụng quản lý.

Chuyển đổi số thành chữ tiếng Anh trong VB.NET

Trước tiên các bạn khai bào các biến sau:

Dim MangChuSo(10) As String
Dim tu_bon As String
Dim StrSo As String
Dim So_Nhom
Dim Stt_Nhom
Dim Stt_So
Dim So_Phu
Dim soCongthem As Double = 0.0000000000001

Sau khi khai báo các biến trên các bạn viết hàm đổi số thành chữ như sau:

 Function DOI_SO_CHU_NHOM_ENG(ByVal Nhom_So, ByVal Stt_Nhom, ByVal So_Nhom) As String

    Dim Tram, Chuc, Don_Vi, Tram_Chu, Chuc_Chu, Don_Vi_Chu, Nhom_Chu As String

    Nhom_Chu = ""
    Tram = Microsoft.VisualBasic.Left(Nhom_So, 1)
    Chuc = Nhom_So.Substring(1, 1)
    Don_Vi = Microsoft.VisualBasic.Right(Nhom_So, 1)
    Tram_Chu = MangChuSo(Val(Tram))
    Chuc_Chu = MangChuSo(Val(Chuc))
    Don_Vi_Chu = MangChuSo(Val(Don_Vi))


    If (Tram <> "0") Then
      Nhom_Chu = Nhom_Chu + Tram_Chu + " hundred"
    End If

    Select Case Trim(Chuc_Chu)

      Case "and"
        If Trim(Don_Vi_Chu) <> " zezo" Then
          Nhom_Chu = Nhom_Chu + Don_Vi_Chu
        End If

      Case "zezo"

        If Trim(Don_Vi_Chu) <> " zezo" Then
          Nhom_Chu = Nhom_Chu + Don_Vi_Chu
        End If

      Case "one"

        Select Case Trim(Don_Vi_Chu)

          Case "one"
            Nhom_Chu = Nhom_Chu + " eleven"
          Case "two"
            Nhom_Chu = Nhom_Chu + " twelve"
          Case "three"
            Nhom_Chu = Nhom_Chu + " thirteen"
          Case "four"
            Nhom_Chu = Nhom_Chu + " fourteen"
          Case "five"
            Nhom_Chu = Nhom_Chu + " fifteen"
          Case "zezo"
            Nhom_Chu = Nhom_Chu + " ten"
          Case Else
            Nhom_Chu = Nhom_Chu + " " + Trim(Don_Vi_Chu) + "teen"

        End Select


      Case "two"
        Nhom_Chu = Nhom_Chu + " twenty"
        If Trim(Don_Vi_Chu) <> "zezo" Then
          Nhom_Chu = Nhom_Chu + Don_Vi_Chu
        End If
      Case "three"
        Nhom_Chu = Nhom_Chu + " thirty"
        If Trim(Don_Vi_Chu) <> "zezo" Then
          Nhom_Chu = Nhom_Chu + Don_Vi_Chu
        End If
      Case "four"
        Nhom_Chu = Nhom_Chu + " forty"
        If Trim(Don_Vi_Chu) <> "zezo" Then
          Nhom_Chu = Nhom_Chu + Don_Vi_Chu
        End If
      Case "five"
        Nhom_Chu = Nhom_Chu + " fifty"
        If Trim(Don_Vi_Chu) <> "zezo" Then
          Nhom_Chu = Nhom_Chu + Don_Vi_Chu
        End If

      Case "six"
        Nhom_Chu = Nhom_Chu + " sixty"
        If Trim(Don_Vi_Chu) <> "zezo" Then
          Nhom_Chu = Nhom_Chu + Don_Vi_Chu
        End If
      Case "seven"
        Nhom_Chu = Nhom_Chu + " seventy"
        If Trim(Don_Vi_Chu) <> "zezo" Then
          Nhom_Chu = Nhom_Chu + Don_Vi_Chu
        End If
      Case "eight"
        Nhom_Chu = Nhom_Chu + " eighty"
        If Trim(Don_Vi_Chu) <> "zezo" Then
          Nhom_Chu = Nhom_Chu + Don_Vi_Chu
        End If
      Case "nine"
        Nhom_Chu = Nhom_Chu + " ninety"
        If Trim(Don_Vi_Chu) <> "zezo" Then
          Nhom_Chu = Nhom_Chu + Don_Vi_Chu
        End If
    End Select


    If (Tram = "0") And (Chuc = 0) And (Don_Vi <> 0) And (Stt_Nhom > 1) Then
      Nhom_Chu = Don_Vi_Chu
    End If
    If (Tram = 0) And (Chuc = 0) And (Don_Vi <> 0) And (So_Nhom = 1) Then
      Nhom_Chu = Don_Vi_Chu
    End If

    Select Case Stt_Nhom
      Case 2
        Nhom_Chu = Nhom_Chu + " thousand"
      Case 3
        Nhom_Chu = Nhom_Chu + " milion"
      Case 4
        Nhom_Chu = Nhom_Chu + " bilion"
      Case 5
        Nhom_Chu = Nhom_Chu + " thousand"
      Case 6
        Nhom_Chu = Nhom_Chu + " milion"
    End Select

    If (Tram = 0) And (Chuc = 0) And (Don_Vi = 0) Then
      Nhom_Chu = ""
    End If
    Return Nhom_Chu
End Function
 Private Function DOI_SO_CHU_ENG(ByVal ps_nSo As Double, ByVal ps_sDVT As String, Optional ByVal ps_bSoBon As Boolean = False) As String
    Dim So As Double = ps_nSo
    Dim Sosaudauphay As String
    So = ps_nSo
    tu_bon = " four"
    If ps_bSoBon Then
      tu_bon = "four"
    End If

    MangChuSo(0) = " zezo"
    MangChuSo(1) = " one"
    MangChuSo(2) = " two"
    MangChuSo(3) = " three"
    MangChuSo(4) = " four"
    MangChuSo(5) = " five"
    MangChuSo(6) = " six"
    MangChuSo(7) = " seven"
    MangChuSo(8) = " eight"
    MangChuSo(9) = " nine"

    Dim SoChu As String = ""
    If So < 0 Then
      So = -So
      SoChu = SoChu + " minus"
    End If

    Sosaudauphay = So - Int(So)
    Sosaudauphay += 0.0000000000001
    So = Int(So)

    If So = 0 Then
      SoChu = SoChu + " zezo 0"
    Else
      StrSo = Trim(Str(So))
      If Len(StrSo) Mod 3 = 1 Then
        StrSo = "00" + StrSo
      End If

      If Len(StrSo) Mod 3 = 2 Then
        StrSo = "0" + StrSo
      End If

      So_Nhom = Len(StrSo) / 3
      Stt_Nhom = So_Nhom
      Stt_So = 0

      Do While Stt_So <= (Len(StrSo) - 2) '&&Cho den vi tri cua chu so dau tien cua nhom cuoi cung
        So_Phu = StrSo.Substring(Stt_So, 3)
        Stt_Nhom = Math.Round((Len(StrSo) - Stt_So + 1) / 3, 0)

        If Len(DOI_SO_CHU_NHOM_ENG(So_Phu, Stt_Nhom, So_Nhom)) > 0 Then

          SoChu = SoChu + DOI_SO_CHU_NHOM_ENG(So_Phu, Stt_Nhom, So_Nhom) + " and"
        Else
          SoChu = SoChu + DOI_SO_CHU_NHOM_ENG(So_Phu, Stt_Nhom, So_Nhom)
        End If

        Stt_So = Stt_So + 3
      Loop

    End If

    SoChu = Microsoft.VisualBasic.Left(Trim(SoChu), Len(Trim(SoChu))) 'Bangvs - Da sua -> 2013.03.05


    If Sosaudauphay > 0 + soCongthem Then
      SoChu = SoChu + " dot"
      Sosaudauphay = Sosaudauphay.ToString.Substring(2, ps_nSo.ToString.Length - So.ToString.Length - 1) 'Cat lay phan sau dau phay)
      If Microsoft.VisualBasic.Left(Sosaudauphay, 1) <> "0" Then
        '&&Cat nhung so 0 o ben phai do STR() di
        Do While Microsoft.VisualBasic.Right(Sosaudauphay, 1) = "0"
          Sosaudauphay = Microsoft.VisualBasic.Left(Sosaudauphay, Len(Sosaudauphay) - 1)
        Loop
        '&&Cong them cac so khong vao dang truoc chuoi de duoc chan cac to hop 3 so
        If Len(Sosaudauphay) Mod 3 = 1 Then
          Sosaudauphay = "00" + Sosaudauphay
        End If

        If Len(Sosaudauphay) Mod 3 = 2 Then
          Sosaudauphay = "0" + Sosaudauphay
        End If

        So_Nhom = Math.Round(Len(Sosaudauphay) / 3, 0)
        Stt_Nhom = So_Nhom
        Stt_So = 0

        Do While Stt_So <= (Len(Sosaudauphay) - 2) '&&Cho den vi tri cua chu so dau tien cua nhom cuoi cung 
          So_Phu = Sosaudauphay.Substring(Stt_So, 3)
          Stt_Nhom = Math.Round((Len(Sosaudauphay) - Stt_So + 1) / 3, 0)
          SoChu = SoChu + DOI_SO_CHU_NHOM_ENG(So_Phu, Stt_Nhom, So_Nhom)
          Stt_So = Stt_So + 3
        Loop
      Else
        Do While Microsoft.VisualBasic.Right(Sosaudauphay, 1) = "0"
          Sosaudauphay = Microsoft.VisualBasic.Left(Sosaudauphay, Len(Sosaudauphay) - 1)
        Loop
        Dim i As Integer = 0
        Dim j As Integer = 0
        For i = 0 To Len(Sosaudauphay) - 1
          j = Sosaudauphay.Substring(i, 1)
          SoChu = SoChu + MangChuSo(Val(j))
        Next
      End If

    End If
    SoChu = Trim((Microsoft.VisualBasic.Left(SoChu, 1)).ToUpper + SoChu.Substring(1) + ps_sDVT) 'Bangvs - Da sua -> 2013.03.05
    Return SoChu
End Function

Sau khi có hàm đọc số trên, có thể một số bạn đọc sẽ không hiểu, nhưng thôi kệ cứ thừa nhận vậy. Đến đây xem như mọi thứ đã xong. Bây giờ sử dụng nó như thế nào? Bạn thiết kế nút trên form như trên hình, giờ ta viết code cho nút như sau:

Private Sub btn_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btn.Click
    Try
      Dim Socandoc As Double
      If IsNumeric(txtso.Text) Then
        Socandoc = CDbl(txtso.Text)
        TextBox1.Text = DOI_SO_CHU_ENG(Socandoc, " USD", True)
      Else
        MsgBox(txtso.Text)
      End If
    Catch ex As Exception
      MsgBox(ex.Message)
    End Try
End Sub

Chúc các bạn thành công!

Tags: convert

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chuyển đổi số thành chữ tiếng anh bằng VB.NET
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 15234 20:32:56, 15/10/2015VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp