NEWS

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng lấy màu chữ bằng click chuột (Color Capture)

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng lấy màu chữ bằng click chuột (Color Capture)
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 8146 21:38:50, 02/03/2018C#   In bài viết

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn viết một tool nhỏ, dùng để lấy mã màu HTML bằng C#, hay đơn giản gọi là Color Capture.

[C#] Tutorial Color Capture

Nếu các bạn nào lập trình web chắc cũng đã quen thuộc với các lấy màu của bất kỳ đối tượng nào, có thể sử dụng plugin color capture của Chrome hay Firefox. 

Nhưng nếu bạn nào muốn viết một tool của mình, các bạn có thể làm theo hướng dẫn của mình bên dưới.

Để viết ứng dụng này, là lấy vị trị tọa độ của con trỏ chuột.

Sau đó, từ tọa độ của con trỏ chuột, chúng ta sử dụng hàm GetcolorAt tại tọa độ để lấy màu chữ.

Các bạn tạo giao diện như hình bên dưới:

csharp select color C#

Hàm GetColorAt.cs

public static Color GetColorAt(int x, int y)
    {
      IntPtr desk = GetDesktopWindow();
      IntPtr dc = GetWindowDC(desk);
      int a = (int)GetPixel(dc, x, y);
      ReleaseDC(desk, dc);
      return Color.FromArgb(255, (a >> 0) & 0xff, (a >> 8) & 0xff, (a >> 16) & 0xff);
    }

Demo ứng dụng Capture Color C#:

demo color capture c#

Để lấy tọa độ con trỏ chuột các bạn tạo một file MouseHook.cs C# với nội dung như sau:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Color_Capture_Csharp
{
  public static class MouseHook
  {
    //public static event EventHandler MouseAction = delegate { };
    public static event EventHandler MouseAction = delegate { };
    public class RawMouseEventArgs : EventArgs
    {
      internal MouseMessages Message { get; set; }
      internal POINT Point { get; set; }
    }

    public static void Start()
    {
      _hookID = SetHook(_proc);
    }
    public static void Stop()
    {
      UnhookWindowsHookEx(_hookID);
    }

    private static LowLevelMouseProc _proc = HookCallback;
    private static IntPtr _hookID = IntPtr.Zero;

    private static IntPtr SetHook(LowLevelMouseProc proc)
    {
      using (Process curProcess = Process.GetCurrentProcess())
      using (ProcessModule curModule = curProcess.MainModule)
      {
        return SetWindowsHookEx(WH_MOUSE_LL, proc,
         GetModuleHandle(curModule.ModuleName), 0);
      }
    }

    private delegate IntPtr LowLevelMouseProc(int nCode, IntPtr wParam, IntPtr lParam);

    private static IntPtr HookCallback(
     int nCode, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
    {
      if (nCode < 0) return CallNextHookEx(_hookID, nCode, wParam, lParam);
      MSLLHOOKSTRUCT hookStruct = (MSLLHOOKSTRUCT)Marshal.PtrToStructure(lParam, typeof(MSLLHOOKSTRUCT));
      MouseAction(null, new RawMouseEventArgs() { Message = (MouseMessages)wParam, Point = hookStruct.pt });
      
      return CallNextHookEx(_hookID, nCode, wParam, lParam);
    }

    private const int WH_MOUSE_LL = 14;

    public enum MouseMessages
    {
      WM_LBUTTONDOWN = 0x0201,
      WM_LBUTTONUP = 0x0202,
      WM_MOUSEMOVE = 0x0200,
      WM_MOUSEWHEEL = 0x020A,
      WM_RBUTTONDOWN = 0x0204,
      WM_RBUTTONUP = 0x0205
    }

    [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
    public struct POINT
    {
      public int x;
      public int y;
    }

    [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
    private struct MSLLHOOKSTRUCT
    {
      public POINT pt;
      public uint mouseData;
      public uint flags;
      public uint time;
      public IntPtr dwExtraInfo;
    }

    [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
    private static extern IntPtr SetWindowsHookEx(int idHook,
     LowLevelMouseProc lpfn, IntPtr hMod, uint dwThreadId);

    [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
    [return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
    private static extern bool UnhookWindowsHookEx(IntPtr hhk);

    [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
    private static extern IntPtr CallNextHookEx(IntPtr hhk, int nCode,
     IntPtr wParam, IntPtr lParam);

    [DllImport("kernel32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
    private static extern IntPtr GetModuleHandle(string lpModuleName);


  }

}

- Tiếp đến, các bạn viết code cho form1 C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Color_Capture_Csharp
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    private List colorControlsList;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      colorControlsList = new List();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      MouseHook.Start();
      MouseHook.MouseAction += MouseHook_MouseAction;
    }

    private void MouseHook_MouseAction(object sender, MouseHook.RawMouseEventArgs e)
    {
      Console.WriteLine("mouse act" + e.Message);
      Color clcolor = GetColorAt(e.Point.x, e.Point.y);
      picSelColor.BackColor = clcolor;
      string htmlcol = ColorTranslator.ToHtml(Color.FromArgb(clcolor.ToArgb()));
      lblcolor.Text = htmlcol;
      lblcolor.ForeColor = System.Drawing.ColorTranslator.FromHtml(htmlcol);
      if (e.Message == MouseHook.MouseMessages.WM_LBUTTONDOWN)
      {
        Console.WriteLine("Tọa độ: " + e.Point.x + ":" + e.Point.y);
        MouseHook.Stop();
        MouseHook.MouseAction -= MouseHook_MouseAction;
      }
    }


    [DllImport("user32.dll", SetLastError = true)]
    public static extern IntPtr GetDesktopWindow();
    [DllImport("user32.dll", SetLastError = true)]
    public static extern IntPtr GetWindowDC(IntPtr window);
    [DllImport("gdi32.dll", SetLastError = true)]
    public static extern uint GetPixel(IntPtr dc, int x, int y);
    [DllImport("user32.dll", SetLastError = true)]
    public static extern int ReleaseDC(IntPtr window, IntPtr dc);

    public static Color GetColorAt(int x, int y)
    {
      IntPtr desk = GetDesktopWindow();
      IntPtr dc = GetWindowDC(desk);
      int a = (int)GetPixel(dc, x, y);
      ReleaseDC(desk, dc);
      return Color.FromArgb(255, (a >> 0) & 0xff, (a >> 8) & 0xff, (a >> 16) & 0xff);
    }
  }
}

Chúc các bạn thành công!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: lập trìnhcapture

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng lấy màu chữ bằng click chuột (Color Capture)
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 8146 21:38:50, 02/03/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.