NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Calendar Control và cho vào PopupEdit

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Calendar Control và cho vào PopupEdit
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4464 15:25:08, 30/07/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn Custom calendar Control trong Devexpress C# Winform, và đưa vào Popup Edit.

[DEVEXPRESS] Custom Calendar Control C#

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng:

calendar_control_demo

Khi các bạn chọn vào sẽ dễ dàng add những ngày lễ, ngày kỷ niệm của mình vào đây.

Full source code C# Calendar control:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Drawing;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using DevExpress.Utils;
using DevExpress.XtraEditors.Repository;
using DevExpress.XtraEditors.Controls;
using DevExpress.XtraEditors.Calendar;
using DevExpress.Skins;
using DevExpress.Utils.Svg;

namespace CalendarCustom
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      InitCellDataProvider();
    }

    private void InitCellDataProvider()
    {
      this.calendarControl2.CellStyleProvider = new MyCellStyleProvider();
    }
    public enum CellDataType { Undefined, Work, Family, Event }

    public class MyCustomCellData
    {
      public DateTime Date { get; set; }
      public SvgImage SvgGlyph { get; set; }
      public string InfoText { get; set; }
      public CellDataType CellType { get; set; }

      public string Description { get; set; }
      public bool SpecialDate { get; set; }
    }

    public class MyCellStyleProvider : ICalendarCellStyleProvider
    {

      List<MyCustomCellData> cellsCore;
      protected List<MyCustomCellData> Cells
      {
        get
        {
          if (cellsCore == null)
            cellsCore = CreateCells();
          return cellsCore;
        }
      }

      protected virtual List<MyCustomCellData> CreateCells()
      {
        List<MyCustomCellData> res = new List<MyCustomCellData>();       

        res.Add(new MyCustomCellData() { Date = new DateTime(2020, 3, 28), CellType = CellDataType.Work, Description="SINH NHẬT\n THẢO MEO", InfoText = "TEST", SvgGlyph = Properties.Resources.Party });


        res.Add(new MyCustomCellData() { Date = new DateTime(2020, 3, 3), CellType = CellDataType.Event, InfoText = "TEST", Description="QUỐC TẾ\n PHỤ NỮ",SpecialDate= true, SvgGlyph = Properties.Resources.Flight });

        res.Add(new MyCustomCellData() { Date = new DateTime(2020, 3, 18), CellType = CellDataType.Family, InfoText = "TEST", Description="LIVERPOOL VS CHELSEA", SvgGlyph = Properties.Resources.Game });

        res.Add(new MyCustomCellData() { Date = new DateTime(2020, 3, 26), CellType = CellDataType.Family, InfoText = "TEST", Description = "THÀNH LẬP ĐOÀN", SvgGlyph = Properties.Resources.Meeting });

        res.Add(new MyCustomCellData() { Date = new DateTime(2020, 3, 1), CellType = CellDataType.Undefined, InfoText = "TEST", Description = "ĐI SIÊU THỊ", SvgGlyph = Properties.Resources.Shopping });        return res;
      }

      public MyCustomCellData GetCell(DateTime date)
      {
        return Cells.FirstOrDefault((c) => c.Date.Date == date.Date);
      }
      void ICalendarCellStyleProvider.UpdateAppearance(CalendarCellStyle cell)
      {
        MyCustomCellData cellInfo = GetCell(cell.Date);
        if (cellInfo == null)
          return;

        cell.Description = cellInfo.Description;
        if (cell.Description != null)
        {
          cell.DescriptionAppearance = (AppearanceObject)cell.Appearance.Clone();
          cell.DescriptionAppearance.Font = new Font(cell.Appearance.Font.FontFamily, 7.0f, FontStyle.Bold);
          cell.DescriptionAppearance.TextOptions.WordWrap = WordWrap.Wrap;
        }
        if (cell.State == DevExpress.Utils.Drawing.ObjectState.Normal)
        {
          cell.Appearance.BackColor = GetCellColor(cellInfo, cell);
          cell.Appearance.ForeColor = CheckForeColor(cell.Appearance.ForeColor, cell.Appearance.BackColor);
        }
        if (cellInfo.SpecialDate)
          cell.Appearance.Font = new Font(cell.Appearance.Font.FontFamily, 20.0f, FontStyle.Bold);
      }
      Color CheckForeColor(Color foreColor, Color backColor)
      {
        if (backColor.A == 0 || foreColor.A == 0)
          return foreColor;
        if (foreColor.R * 0.299 + foreColor.G * 0.587 + foreColor.B * 0.114 > 128)
          return Color.Black;
        return foreColor;
      }

      protected virtual Color GetCellColor(MyCustomCellData cellData, CalendarCellStyle cellStyle)
      {
        switch (cellData.CellType)
        {
          case CellDataType.Event:
            return SchedulerSkins.GetSkin(cellStyle.PaintStyle.LookAndFeel).Colors.GetColor("ResourceColor02", Color.FromArgb(255, 209, 240, 253));
          case CellDataType.Family:
            return SchedulerSkins.GetSkin(cellStyle.PaintStyle.LookAndFeel).Colors.GetColor("ResourceColor03", Color.FromArgb(255, 229, 253, 177));
          case CellDataType.Work:
            return SchedulerSkins.GetSkin(cellStyle.PaintStyle.LookAndFeel).Colors.GetColor("ResourceColor04", Color.FromArgb(255, 255, 228, 239));
        }
        return Color.Empty;
      }
    }

    private void calendarControl2_ContextButtonCustomize(object sender, CalendarContextButtonCustomizeEventArgs e)
    {
      MyCellStyleProvider provider = (MyCellStyleProvider)this.calendarControl2.CellStyleProvider;
      MyCustomCellData data = provider.GetCell(e.Cell.Date);
      if (data == null || string.IsNullOrEmpty(data.InfoText))
      {
        e.Item.Visibility = ContextItemVisibility.Hidden;
        return;
      }
      e.Item.AllowGlyphSkinning = DefaultBoolean.True;
      e.Item.Tag = data;
      e.Item.ImageOptions.SvgImage = data.SvgGlyph;
    }

    private void calendarControl2_Click(object sender, EventArgs e)
    { 
      popup_date.ClosePopup();      
    }

 
    private void calendarControl2_DateTimeChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      var value = calendarControl2.EditValue;
      popup_date.EditValue = value;
    }
  }
}

Thanks for watching!

DONWLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Calendar Control và cho vào PopupEdit
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4464 15:25:08, 30/07/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.