Bài viết mới

[C#] Hướng dẫn get dữ liệu từ Table HTML website to DataTable

[C#] Hướng dẫn get dữ liệu từ Table HTML website to DataTable
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 2129 12:42:23, 18/12/2017CSHARP   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn đọc từ dữ liệu Table HTML có sẵn trên website về DataTable C#.

[C#] Hướng dẫn Convert Table HTML sang DataTable C#

Bài viết này mình hướng dẫn sử dụng thư viện HTML AgilityPack . Các bạn có thể tham khảo tại trang chủ: http://html-agility-pack.net/

Dưới đây mình sẽ demo lấy dữ liệu từ địa chỉ website có chứa table vào datatable c#

Ví dụ: Mình có đường dẫn sau:

https://coinmarketcap.com/currencies/Ethereum/historical-data/?start=20170918&end=20171218

Dưới đây là table trang web:

table website

 

Giao diện ứng dụng: 

Giao diện demo ứng dụng

Source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using HtmlAgilityPack;

namespace WindowsFormsApplication3
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {    }
    public DataTable convert_HTML_to_DataTable(string url)
    {

      var web = new HtmlWeb();
      var doc = web.Load(url);

      var nodes = doc.DocumentNode.SelectNodes("//table/thead/tr");
      var bodys = doc.DocumentNode.SelectNodes("//table/tbody/tr");
      var table = new DataTable("MyTable");

      var headers = nodes[0]
        .Elements("th")
        .Select(th => th.InnerText.Trim());
      foreach (var header in headers)
      {
        table.Columns.Add(header);
      }

      var rows = bodys.Select(tr => tr
        .Elements("td")
        .Select(td => td.InnerText.Trim())
        .ToArray());
      foreach (var row in rows)
      {
        table.Rows.Add(row);
      }
      return table;
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DataTable dt = new DataTable();
      dt = convert_HTML_to_DataTable(txtUrl.Text);
      dataGridView1.DataSource = dt;
    }
  }
}

DOWNLOAD SOURCE

Happy Coding :)

[C#] Hướng dẫn get dữ liệu từ Table HTML website to DataTable
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 2129 12:42:23, 18/12/2017CSHARP   In bài viết

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.